Мэдээ

ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах төвийн үйл ажиллагаанд

Залуучуудад зориулсан дасгал

"Ковид-19" цар тахлаас сэргийлэх, иргэдийн дархлааг дэмжих цуврал дасгалууд

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан гэртээ байхдаа хийх дасгал

"Ковид-19" цар тахлаас сэргийлэх, иргэдийн дархлааг дэмжих цуврал дасгалууд

ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдад зориулсан гэртээ байхдаа хийх дасгал

"Ковид-19" цар тахлаас сэргийлэх, иргэдийн дархлааг дэмжих цуврал дасгалууд