Мэдээ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2020 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

http://sport.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2021/01/M%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD-2020-2024-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%85%D3%A9%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%85%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%82.pdf
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл